Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
In deze wet (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de patiënt.

De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen. De belangrijkste zijn:

  • informatieplicht: de logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de patiënt;
  • toestemmingsvereiste: voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de patiënt vereist. De patiënt kan deze toestemming alleen geven als hij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht);
  • dossierplicht: de logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de patiënt zoals de gezondheid van de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens;
  • bewaarplicht: het dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten). Het dossier wordt bewaard conform de privacywetgeving.
  • vernietiging: de logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de patiënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd;
  • geheimhoudingsplicht: aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patiënt is verkregen.

Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten waar de logopedist rekening mee moet houden, namelijk het recht op inzage in zijn medisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens. Volgens de WGBO heeft de patiënt zelf ook een informatie- en medewerkingsplicht.

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)
Logopedie De Lijn gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopedie De Lijn deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopedie De Lijn bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopedie De Lijn houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopedie De Lijn vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens. Logopedie De Lijn informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Logopedie De Lijn informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopedie De Lijn informeert patiënten indien Logopedie De Lijn bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Klik hier voor het privacyreglement van de praktijk.