Het behandeltraject

Aanmelding 
U meldt uw kind telefonisch of via het aanmeldformulier aan. De gegevens van uw kind worden genoteerd en er wordt, zo mogelijk, een eerste afspraak gemaakt. Alle afspraken duren maximaal 30 minuten.

Intake 
De eerste afspraak is een intakegesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag verder met u besproken en kunt u aangeven wat u van logopedie verwacht. U krijgt een behandelovereenkomst waarin verwezen wordt naar onze praktijkinformatie. Deze kunt u hier lezen.
Neemt u de eerste afspraak mee:

  • verwijsbrief van huisarts/specialist/tandarts (niet ouder dan 2 maanden)
  • het verzekeringspasje van uw kind
  • een geldig legitimatiebewijs van uw kind

Onderzoek 
In de periode na het intakegesprek wordt er onderzoek gedaan. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken voor nodig.

Behandeling 
Naar aanleiding van het onderzoek en uw hulpvraag wordt er een behandelplan opgesteld met doelen. Het behandelplan en uw aandeel in de behandeling wordt met u besproken.

Behandeling aan huis
Alleen op medische indicatie vinden afspraken voor preverbale logopedie aan huis plaats. Wij hanteren een maximale reisafstand hiervoor van 5 kilometer.

Evaluatie 
Regelmatig wordt met u de behandeling geëvalueerd.

Einde behandeling 
De behandeling wordt beëindigd als de behandeldoelen behaald zijn, of als de hulpvraag niet (meer) aanwezig is, of als logopedie niet de aangewezen therapievorm blijkt te zijn om de hulpvraag te kunnen beantwoorden.

Vergoeding

Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie? 
Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Bij sommige verzekeringen dient u een eigen bijdrage te betalen. Informeert u altijd bij uw eigen verzekering wat de vergoeding is voor logopedie binnen onze praktijk. De verantwoordelijkheid voor de betaling van de kosten ligt uiteindelijk bij u.

Wij hanteren de tarieven zoals vermeld op onze website voor “niet-gecontracteerde zorg”. Dat wil zeggen dat er voor zorgverzekeraars met wie wij wél een contract hebben, andere tarieven gelden.

Afmelding

Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan te geven of in te spreken op het antwoordapparaat.
Indien u – om wat voor reden ook- een afspraak niet nakomt en de gereserveerde tijd daardoor niet meer ingevuld kan worden ontvangt u een verzuimnota, deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitsregister Paramedici

Van logopedisten wordt verwacht dat ze aan na- en bijscholing doen. Op deze manier worden punten verzameld. Bij voldoende punten wordt de logopedist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Al onze logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Lid van de NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden. Wij zin
lid van de NVLF.

Betalingsvoorwaarden
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden zoals door onze beroepsvereniging NVLF opgesteld. Lees hier de betalingsvoorwaarden.